หน้าเว็บ

วันจันทร์ที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

โครงสร้างฮาร์ดดิสก์และการเรียกชื่อฮาร์ดดิสก์ใน Linux

สวัสดีครับผู้ที่มีความสนใจในเรื่องเทคนิคทุกท่านวันนี้จะนำสาระเรื่อง โครงสร้างฮาร์ดดิสก์และการเรียกชื่อฮาร์ดดิสก์ในระบบปฏิบัติการ Linux

ฮาร์ดดิสก์ประกอบด้วย
   1. MBR มีชื่อเต็มว่า (Master Boot Record)
   2. Primary Partition
   3. Extended Partition
   4. Logical Partition

MBR ย่อมาจากคำาว่า Master Boot Record ซึ่ง MBR จะอยู่ที่เซกเตอร์แรกสุดของฮาร์ดิสก์ MBR
จะประกอบด้วยสองส่วน คือ IPL (Initial Program Loader) ขนาด 446 byte
เป็นพื้นที่ที่โปรแกรมบูทโหลดเดอร์ของลีนุกซ์จะไปติดตั้งอยู่ ใช้ในการบูทของลีนุกซ์ และ Partition table ขนาด 66 byte

การสร้าง partition ให้กับฮาร์ดดิสก์ในระบบปฏิบัติการ Linux  มี 3 แบบ คือ Primary, Extended และ Logical
ในการสร้างพาร์ติชันฮาร์ดดิสก์ ถ้าเราสร้างทุกพาร์ติชันให้เป็น Primary ทั้งหมด จะสร้างได้เพียง 4 พาร์ติชันเท่านั้น ถ้าต้องการมากกว่านั้นต้องใช้ 1 พาร์ติชันเป็น Extended แล้ว แบ่งย่อย Extended เป็น Logical
การแบ่ง Partition แบบที่ 1 ใช้พาร์ติชันที่ 4 เป็น Extended
การแบ่ง Partition แบบ ที่ 2 ใช้พาร์ติชันที่ 2 เป็น Extended

Linux เคอร์เนลมีข้อจำากัดในการจัดการพาร์ติชันที่เป็นฮาร์ดดิสก์ IDE ได้ 63 พาร์ติชัน ฮาร์ดดิสก์ SCSI
จะได้ 15 พาร์ติชัน พาร์ติชันแรกของ Logical partition จะเป็น Partition ที่ 5 เสมอ
การเรียกชื่อฮาร์ดดิสก์
ฮาร์ดดิสก์ IDE มีการเชื่อมต่อกับสาย IDE ตรงตำาแหน่งต่างๆ จะมีชื่อเรียกดังนี้
Primary Master เรียกว่า /dev/hda
Primary Slave เรียกว่า /dev/hdb
Secondary Master เรียกว่า /dev/hdc
Secondary Slave เรียกว่า /dev/hdd
ลำาดับที่ของ พาร์ติชันของฮาร์ดดิลำาดับที่เท่าไหร่ก็จะเรียก /dev/hda1, /dev/hda2 ..., /dev/hdb1,
/dev/hdb2..., /dev/hdc1, /dev/hdc2...
ฮาร์ดดิสก์ SCSI จะเรียกชื่อตาม SCSI ID
SCSI ID 0 เรียกว่า /dev/sda
SCSI ID 1 เรียกว่า /dev/sdb
SCSI ID 2 เรียกว่า /dev/sdc
SCSI ID 3 เรียกว่า /dev/sdd
SCSI ID.. เรียกว่า /dev/sd...
เรื่อยไปตามจำานวนฮาร์ดดิสก์ที่สามารถใส่ได้ของ SCSI
ลำาดับที่ของพาร์ติชันก็เช่นเดียวกันกับฮาร์ดดิสก์แบบ IDE เช่น /dev/sda1, /dev/sda2..., /dev/sdb1,
/dev/sdb2..., /dev/sdc1, /dev/sdc2... ส่วน ฮาร์ดดิสก์ SATA ก็จะเรียกชื่อ partition เหมือนกับฮาร์ดดิสก์ SCSI
เมื่อเรารู้จักการเรียกชื่อฮาร์ดดิสก์แล้วเราก็พร้อมที่จะติดตั้งลีนุกซ์ได้แล้วครับ
ในบทความต่อไปผมจะนำวิธีการลงโปรแกรมระบบปฏิบัติการ Linux มาฝากกันไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น